MENU

Studio fotograficzne w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie znajduje się na trzecim piętrze odrestaurowanej kamienicy Naujacka przy ulicy Dąbrowszczaków 3, w samym centrum Olsztyna.

Dwupoziomowy układ pomieszczeń łączy ze sobą 30-metrową powierzchnię studyjną o wysokości 6 metrów wraz z postprodukcyjną salą montażu i obróbki graficznej na dolnym poziomie z sześcioma nowoczesnymi komputerami wyposażonymi w programy: Photoshop CS4, Corel Draw X3 oraz Paintshop Pro.

Studio idealnie nadaje się do fotografii reklamowej, portretowej oraz aktu artystycznego.

Zapraszamy do korzystania z oferty wszystkich chętnych: amatorów, profesjonalistów i firmy.

WYPOSAŻENIE STUDIA:

 • 2 lampy błyskowe 500Ws z płynną regulacją do 1/32 siły błysku ze światłem pilotującym
 • Zestaw softboxów o wymiarach 60×90 cm wraz z dyfuzorami  i kratkami modelującymi światło
 • Zestaw LED do makrofotografii z wymiennymi, dopasowanymi do wielkości obiektywów nakładkami o średnicach:  49, 52, 55, 58, 62, 67 mm
 • Boom do zawieszania źródeł światła nad fotografowanymi obiektami (na wysokości max.2 m)
 • Zestaw kartonowych teł zawieszonych i obsługiwanych mechanicznie w kolorach: niebieskim, czarnym i kremowym
 • Nakładka beatuty dish z plastem miodu oraz rozpraszaczem
 • Namiot bezcieniowy (sześcian) o wymiarach 80x80x80cm do fotografii produktowej
 • z systemem oświetlenia oraz tłami: białym, niebieskim, czarnym i czerwonym
 • 2 świetlówki światła stałego o mocy  425W i dziennej barwie światła 5400K
 • 3 blendy o wymiarach 60×40 cm w kolorach: białym i srebrnym
 • Namiot bezcieniowy z tłami: białym, czarnym, niebieskim i czerwonym do fotografii reklamowej
 • Projektor multimedialny,  6 komputerów PC z Adobe Photoshop CS4.

CENNIK WYNAJMU STUDIA:

1 godzina: 70 zł brutto

2 godziny: 100 zł brutto

Powyżej 3 godzin: 40 złotych brutto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Pierwsze 2h – 100 złotych.

 

Ustalanie grafiku wynajmu: Janina Cieżyńska-Lenkiewicz

Tel. 508573992

[email protected]

WYCIĄG Z REGULAMINU WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA, ŚWIADCZENIA USŁUG TECHNICZNYCH ORAZ TRANSPORTU MIENIA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

 

 

I.Postanowienia ogólne i definicje

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 • Wynajmującym – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zwany dalej Ośrodkiem,
 • Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną, stowarzyszenie, organizację lub firmę, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację wydarzenia lub dokonuje wynajmu sprzętu czy wyposażenia,
 • wydarzenie – szkolenia, konferencje, warsztaty, koncerty, spektakle, widowiska, projekcje filmowe, spotkania autorskie, imprezy estradowe lub inne imprezy organizowane przez Najemcę,
 • sprzęt i wyposażenie – sprzęt i wyposażenie będące własnością Ośrodka, udostępniane odpłatnie do wynajmu zgodnie z zestawieniem w cenniku bądź użyczane nieodpłatnie w uzasadnionych przypadkach,
 • uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal i innych pomieszczeń wspólnych, do których tytuł prawny posiada Ośrodek, zasady wynajmu sprzętu i wyposażenia, zakres realizowanych usług oraz zasady transportu mienia.

 

II.Zasady udostępniania pomieszczeń, świadczenia usług technicznych oraz wynajmu wyposażenia i sprzętu

 1. Wstępnej rezerwacji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej określając typ sali, zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, tablica, nagłośnienie, oświetlenie itp.), ilość wynajmowanego sprzętu i wyposażenia.
 2. Udostępnienie pomieszczeń, świadczenie usług technicznych, wynajem wyposażenia
  i sprzętu odbywa się na podstawie podpisanej między Stronami umowy bądź zlecenia potwierdzonego przez upoważnionego przez Dyrektora pracownika MOK.
 3. Wykaz pomieszczeń podlegających najmowi wraz ze stawkami minimalnymi najmu za godzinę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Wykaz świadczonych usług technicznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Wykaz wyposażenia i sprzętu przeznaczonego do wynajmu wraz ze stawkami z tytułu wynajmu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczeń oraz świadczenia usług technicznych na zasadach innych niż określone w załącznikach podejmuje wyłącznie Dyrektor MOK.
 7. W przypadku najmu pomieszczeń bądź świadczenia usług, które nie są objęte cennikiem, cena zostanie ustalona indywidualnie w wyniku negocjacji z klientem.
 8. Rezerwacja najmu lub wykonania usługi oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz cenę zgodną z wykazem opłat, bądź /w szczególnych przypadkach/ zgodną z indywidualnie wynegocjowaną stawką pomiędzy Wynajmującym
  a Najemcą.
 9. Faktura lub paragon fiskalny zostaną wystawione najpóźniej w dniu Wydarzenia najmu lub wykonania usługi.
 10. Płatność następuje gotówką lub przelewem. Forma płatności zostanie ustalona
  w umowie najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka może ustalić niższą stawkę niż określa aktualny cennik lub odstąpić od pobierania opłat.
 12. Odstąpienie od pobierania opłat może nastąpić wyłącznie w przypadku realizacji zadań
  o charakterze niekomercyjnym, których celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.
 13. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia z zachowaniem planu zajęć
  i organizowanych imprez przez Ośrodek.
 14. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, Ośrodek uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego
  w godzinach, ustalona w zamówieniu stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę, po przekroczeniu pierwszych trzydziestu minut tej godziny.
 15. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu pomieszczeń, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, narusza jego statutowe role, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń
  o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.).
 16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora.
 17. W czasie przygotowania oraz podczas realizacji Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 18. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu pomieszczenia można korzystać tylko na terenie poszczególnych pomieszczeń oraz za zgodą Wynajmującego.
 19. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
 20. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu w takim stanie technicznym, w jakim została przekazana. To samo tyczy się wynajmowanego sprzętu i wyposażenia.
 21. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wynajmowanej sali, sprzętu lub wyposażenia, powstałych w okresie wynajmu.
 22. Wynajmujący nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno-marketingowymi zajmuje się Najemca.
 23. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu umieszczania informacji, plakatów, elementów scenografii, itp. na ścianach, oknach, drzwiach wynajmowanych pomieszczeń oraz dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego.
 24. Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników Wydarzenia w sali lub szatni w trakcie trwania Wydarzenia.
 25. Rezygnacja z wynajmu musi zostać zgłoszona przez Najemcę osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową na adres, przy pomocy którego dokonywano rezerwacji sali lub sprzętu/wyposażenia.
 26. W przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przesunięcia lub zmiany terminu trwającego wynajmu pomieszczeń, sprzętu
  lub wyposażenia.