MENU

Regulamin Centrum Sztuk Wizualnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania zajęć długoterminowych, krótkoterminowych oraz weekendowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.
 2. Podmiotem organizującym zajęcia jest Centrum Sztuk Wizualnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, zwane dalej Organizatorem.
 3. Zajęcia organizowane są dla dzieci, młodzieży i dorosłych. O przeznaczeniu zajęć dla danej grupy wiekowej decyduje Organizator.
 4. Zajęcia odbywają się na terenie Olsztyna – w Kamienicy Naujacka, Galerii Rynek lub w innym miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Dopuszcza się organizację zajęć krótkoterminowych lub weekendowych poza terenem Olsztyna, ale informacja ta podana jest przed zapisem uczestników na zajęcia.

 

Czas i miejsce trwania zajęć

 1. Zajęcia długoterminowe trwają od października do maja.
 2. Zajęcia długoterminowe mogą zostać zawieszone lub odwołane w przypadku niezapisania się minimalnej liczby uczestników wymaganej przez Organizatora.
 3. Zajęcia długoterminowe odbywają się w Kamienicy Naujacka MOK w określonych dniach i godzinach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i daty poszczególnych zajęć w sytuacjach od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników zajęć.
 4. Zajęcia krótkoterminowe i długoterminowe rozpoczynają się w momencie zapisania się minimalnej liczby uczestników wymaganej przez Organizatora.
 5. Zajęcia krótkoterminowe odbywają się w Kamienicy Naujacka MOK, Galerii Rynek lub Spichlerzu MOK oraz w terenie w przypadku zajęć praktycznych (na terenie Olsztyna, chyba że Wykładowca
  i Uczestnicy w konsultacji z dyrekcją MOK postanowią inaczej).
 6. Zajęcia krótkoterminowe odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Wykładowcę. Wykładowca niezwłocznie informuje Organizatora o ustalonym harmonogramie.
 7. Zajęcia weekendowe odbywają się w momencie zapisu minimalnej liczby uczestników ustalonej przez Organizatora.
 8. W przypadku niezapisania się minimalnej ilości uczestników Organizator ma prawo odwołać zajęcia weekendowe. Informację o odwołaniu zajęć umieszcza niezwłocznie na stronie csw.mok.olsztyn.pl oraz na profilu Centrum Sztuk Wizualnych MOK w Olsztynie na platformie Facebook pod adresem: www.facebook.com/cswmok

 

Zasady zapisów na zajęcia

 1. Chęć udziału w zajęciach można zgłosić telefonicznie (tel. 89 522 13 70), mailowo ([email protected]) lub osobiście w Informacji Kulturalnej MOK przy ul. Dąbrowszczaków 3 (wejście od ul. Mrongowiusza).
 2. Zapisanie się na zajęcia telefonicznie lub mailowo nie jest równoznaczne z gwarancją udziału w zajęciach. Gwarancję taką daje wniesienie pełnej opłaty za zajęcia wniesione w Informacji Kulturalnej MOK.
 3. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
 4. W przypadku zbyt małej liczby uczestników zapisanych na zajęcia Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć. Wpłaty uczestników zostają w takiej sytuacji niezwłocznie zwrócone.
 5. Minimalną i maksymalną liczbę uczestników poszczególnych zajęć ustala Organizator w porozumieniu z Wykładowcą.
 6. Wstęp na zajęcia jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego sposobu zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników zajęć dla potrzeb publikacji w mediach elektronicznych i drukowanych, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych CSW i MOK w Olsztynie (w tym w mediach społecznościowych), jak również na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym zajęcia. Uczestnikom zajęć nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie oraz Centrum Sztuk Wizualnych MOK.
 7. Zajęcia przeznaczone są dla uczestników indywidualnych. O możliwości skorzystania z zajęć przez grupę zorganizowaną decyduje Organizator.
 8. W przypadku zajęć bezpłatnych o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. W przypadku niemożności skorzystania z bezpłatnych zajęć, na które Uczestnik został zapisany, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. W przypadku gdy zapisany Uczestnik nie pojawi się na bezpłatnych zajęciach i nie powiadomi o tym wcześniej Organizatora, ten ma prawo odmówić mu zapisu na kolejne bezpłatne zajęcia przez niego organizowane.

 

Zasady płatności za zajęcia

 1. Aby wziąć udział w zajęciach zapisany Uczestnik zobowiązany jest wykupić bilet na zajęcia przed planowaną data rozpoczęcia zajęć.
 2. Bilety na poszczególne zajęcia dostępne są w Informacji Kulturalnej MOK w godzinach jej pracy (11:00 – 17:00).
 3. Bilet umożliwia wstęp na określoną na nim liczbę zajęć.
 4. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane wejścia na zajęcia.
 5. Niewykorzystane wejścia na zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest okazać bilet prowadzącemu przed przystąpieniem do zajęć. Wstęp na zajęcia bez biletu jest niemożliwy.
 7. Cena biletu uzależniona jest od rodzaju zajęć. Aktualne ceny podane są na stronie csw.mok.olsztyn.pl w opisie warsztatów.
 8. W przypadku odwołania zajęć z powodów niezależnych od Organizatora tj. np. choroby Wykładowcy, Organizator zwraca nadpłaconą kwotę na pisemną prośbę Uczestnika.
 9. Posiadaczom ważnej Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżki na zajęcia, których głównym organizatorem jest CSW MOK.
 10. W przypadku zakupu biletów na dwa rodzaje zajęć w jednym miesiącu kalendarzowym Uczestnikowi przysługuje 10% rabatu na tańsze zajęcia.
 11. Opłatę za zajęcia krótkoterminowe (ABC Fotografii, Fotografia dzikich zwierząt, Fotografia nocnego nieba, Fotografia pejzażu, fauny i flory, Fotografia portretowa, Fotografia reportażowa, Film, Papieroplastyka, corel Draw, Photoshop, Optymalizacja stron www, Tworzenie stron www) lub weekendowe można wnieść na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie BOŚ nr 31 1540 1072 2107 5000 3766 0006. W tytule przelewu należy wpisać nazwę zajęć, np. „ABC Fotografii”.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnicy powinni stosować się do regulaminu pracowni. Regulamin ten dostępny jest w pracowniach CSW w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej csw.mok.olsztyn.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przyniesienia przyborów wymaganych na danych zajęciach. Przybory te określa Wykładowca.
 3. Wymagane przybory wymienione są w opisie zajęć na stronie csw.mok.olsztyn.pl
 4. Wyposażenie pracowni jest dostępne dla Uczestników według dyspozycji Wykładowcy.
 5. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zajęć lub regulaminu pracowni Wykładowca ma prawo wyprosić Uczestnika z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikom miejsce do przeprowadzenia zajęć.
 2. Organizator zapewnia kadrę o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.
 3. Organizator na prośbę Uczestnika wystawia odpowiednie zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach w formie dyplomu ukończenia zajęć.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin zajęć CSW stanowi uzupełnienie regulaminu Miejskiego Ośrodka Kultury i nie wyłącza obowiązku jego przestrzegania.
 2. Regulamin ten dostępny jest w siedzibie Organizatora (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn) oraz na stronie internetowej csw.mok.olsztyn.pl
 3. Kupując karnet Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania go.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2016 roku.