MENU

1. Z pracowni mogą korzystać wszystkie osoby przeszkolone w podstawowym zakresie korzystania z wyposażenia pracowni i osoby nieprzeszkolone, ale tylko pod nadzorem wykładowcy
2. Uczestnik warsztatów może przystąpić do pracy tylko gdy:

2.1. Został zapoznany z technikami pracy i zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę podczas wykonywanych zajęć
został zapoznany z niniejszym regulaminem,
2.2. Nauczyciel sprawdził stan pracowni upewniając się, że warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożenia dla uczestników
uzyskał zgodę wykładowcy na przystąpienie do pracy

3. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, uczestnik warsztatów ma obowiązek zgłosić się do wykładowcy po wskazówki i wyjaśnienia.

4. Uczestnik musi zachować szczególną uwagę podczas posługiwania się przedmiotami ostrymi (np. noże do papieru), ogniem przy użyciu świec i innym narzędziami potencjalnie niebezpiecznymi.

5. Przy pracach mogących powodować zabrudzenie lub zniszczenie odzieży własnej, uczestnik obowiązany jest do stosowania odzieży ochronnej.

6. Podczas zajęć nie należy rozrzucać narzędzi i przedmiotów pracy. Nie należy przeszkadzać innym i nie pozwolić przeszkadzać sobie.

7.Zabrania się:
7.1 Samowolnego wynoszenia narzędzi z pracowni
7.2 Wykonywania prac innych niż te, które określił wykładowca
7.3 Dotykania zabrudzonymi dłońmi ust, nosa i oczu
7.4 Ignorowania drobnych urazów i skaleczeń, pozostawiając je bez opatrunku
7.5 Jedzenia podczas zajęć
7.6 Ręcznego przenoszenia ciężarów o masie przekraczającej dopuszczalne normy
7.7 Przechowywania w pracowni rzeczy osobistych oraz prac niewykonanych na warsztatach MOK

8. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach uczeń powiadamia nauczyciela bez zbędnej zwłoki.
9. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
10. Po zakończeniu zajęć wykładowca kontroluje stan pracowni, urządzeń elektrycznych używanych podczas warsztatów, zamyka okna, gasi światła, a klucz odnosi do recepcji MOK.

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
Centrum Sztuk Wizualnych MOK w Olsztynie

1. Z pracowni mogą korzystać wszystkie osoby przeszkolone w podstawowym zakresie korzystania z sieci komputerowej i osoby nieprzeszkolone, ale tylko pod nadzorem wykładowcy.

2. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno:

2.1. Spożywać posiłków i pić napojów.
2.2. Wnosić magnesów i metali.
2.3. Zasłaniać otworu wentylatora w tylnej części obudowy.
2.4. Przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
2.5. Obrażać uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości.

3. Zabrania się:

3.1. Instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
3.2. Składowania własnych i usuwania istniejących na dyskach twardych plików. Własne dane, będące zapisem pracy wykonanej na zajęciach należy przechowywać w stworzonych i wskazanych przez Wykładowcę katalogach.
3.3. Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itd.).
3.4. Tworzenia oraz eksperymentowania z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe komputera.
3.5. Samowolnego używania w pracowni własnych nośników danych w trosce o ochronę antywirusową i poprawne działanie systemu. Użycie własnych nośników danych możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

4. Przed rozpoczęciem pracy należy:

4.1. Starannie wywietrzyć pomieszczenie.
4.2. Sprawdzić poprawność połączeń całego zestawu.
4.3. Dostosować krzesło do wymiarów swojego ciała.
4.4. Monitor ustawić tak, aby na powierzchnię ekranu nie padało światło od okna lub lampy.

5. Podczas pracy z komputerem:

5.1. Wykładowca przydziela każdemu użytkownikowi katalog, w którym zapisuje rezultaty swojej pracy. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.
5.2. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
5.3. Można włączać komputer na stanowisku tylko i wyłącznie po zezwoleniu nauczyciela.
5.4. Dokonywanie jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian w strukturze zbiorów i katalogów) bez zgody nauczyciela jest bezwzględnie zabronione.
5.5 Nie uruchamiaj bez zezwolenia w czasie zajęć tych zbiorów, które nie wiążą się z realizowanym tematem.
5.6 Pamiętaj o zapisywaniu danych w odpowiednich katalogach.

6. Po skończonej pracy należy:

6.1. Wyłączyć komputer.
6.2. Schować w wyznaczonym miejscu nośniki danych.
6.3. Wykonać inne czynności porządkowe wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem.

7. Dbaj o czystość i porządek wokół swego komputera i w całej pracowni
8. Każde zauważone uszkodzenie sprzętu na stanowisku należy niezwłocznie zgłosić wykładowcy.
9. Celowe zniszczenie wyposażenia pracowni komputerowej będzie skutkowało roszczeniem odszkodowawczym ze strony MOK w Olsztynie.